Salah Start Time Adhan Iqamah
Fajr
Sunrise
Zawal
Zuhr
Asr
Maghrib
Isha
Jumah Start Time Khutbah
Jumah 1
Jumah 2